VONTI s.r.o.

VONTI s.r.o.

Budovateľská 55/17
945 01 Komárno
IČO: 45241139
DIČ: 2022911044

Informácie o kancelárii VONTI s.r.o.

 

Kancelária poskytuje účtovné a ekonomické služby klientom z radov fyzických i právnických osôb. Kvalifikované komplexné služby poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

 

Vedenie účtovníctva

 

V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

• spracovanie predložených dokladov

• vedenie hlavnej knihy

• vedenie analytickej evidencie

• vedenie účtovného denníka

• evidencia pohľadávok a záväzkov

• evidencia majetku

• vedenie pokladničnej knihy

• evidencia DPH, daňové priznanie

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

• vedenie peňažného denníka

• vedenie pokladničnej knihy

• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

• vedenie evidencie majetku

• vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

• spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

• vedenie ostatných účtovných kníh

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

• mesačné spracovanie miezd

• vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad

• ročné zúčtovanie dane z príjmu

• vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

• daň zo závislej činnosti

• vedenie mzdových listov

• vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní:

▪ daň z príjmov PO;

▪ daň z príjmov FO;

▪ daň z pridanej hodnoty;

▪ daň z motorových vozidiel;

▪ daňové spory;

▪ daňová optimalizácia;

▪ previerky daní Zabezpečenie audítorských služieb prostredníctovom spolupracujúceho licencovaného audítora.

 

Účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo

Administratívne služby a ďalšie služby z uvedených oblastí po dohode s klientom

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Monika Vontszeműová

mob: 0907 501 688

 

 

Našim prvoradým cieľom je spokojný klient. Ponúkame odbornosť, spoľahlivosť a diskrétnosť. Vieme sa prispôsobiť Vašim časovým možnostiam.

 

 

Cena za služby VONTI s.r.o.

Cena za poskytnuté služby sa stanovuje dohodou a je vždy výsledkom analýzy potrieb konkrétneho klienta, v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

 

 

Kde nás nájdete?